1- چرا او اینجوری صحبت می کند؟ به طور کلی سه نوع تن صدا وجود دارد:

مواردی که مردم در اولین برخورد با شما به ذهنشان می رسد.

مواردی که مردم در اولین برخورد با شما به ذهنشان می رسد.

۱- چرا او اینجوری صحبت می کند؟

به طور کلی سه نوع تن صدا وجود دارد: صدای آرام، صدای بلند، صدای بچه گانه. بعضی مواقع این نوع صدا دوس داشتنی است اما گاهی نیز موجب سردرد ما می شود.

۲- چرا او ببرقرار نمی کنیم.ه من لبخند می زند؟

هرکسی طالب لبخند است اما مردم به نوع لبخند شما بسیار اهمیت می دهند. آیا شما مؤدبانه لبخند می زنید یا لبخندی از روی ناچاری؟ آیا شما دست از کار می کشید و بخاطر مطلب جالبی که طرف مقابلتان گفته لبخندی واقعی به او تحویل می دهید؟؟ مورد دوم بسیارارزشمند است.

۳- او چه لباسی پوشیده است؟

چرا او به این شکل راه رفت؟ و یا او چقدر زیبا راه رفت.

۴- او بسیار شوخ طبع است.

احساس شوخ طبعی شما همانند بچه شما می ماند. هرکس متفاوت است اما شما به گونه ای تصور می کنید که باید به شما اهمیت دهند. اگر کسی به شوخ طبعی ما پاسخ ندهد، با او رابطه دوستی برقرار نمی کنیم.

۵- او به چه نگاه می کند؟

ما چشمان شمارا نگاه می کنیم و به انچه که دقت می کنید توجه می کنیم. ممکن است شما به یک برنامه تلویزیونی دقت کنید و یا در خروج. در هر صورت هرکدام معنای خود را دارند.

۶- عطر او چیست؟

اگر از یک عطر قوی استفاده کنید، اغلب مردم بیشتر مکالمه خود را صرف دانستن نام عطر شما می کنند.

۷- او با افراد بسیار مهربان برخورد کرد.

رفتاری که با بقیه مردم می کنید درباره رفتار شما بیشتر مشخص می کند. ایا شما پفتار بسیار خوبی خوهید کرد؟یش خدمت را بارها برای درست کردن نوشیدنی خود برمی گردانید و یا با او رفتار بسیار خوبی خواهید کرد؟ این مورد نیز درباره شناسایی شما بسیار کمک می کند.

۸- او دست مرا رها نمی کند.

این مورد می تواند در عین ابراز محبت، بسیار هم کلافه کننده باشد. زمانی که کسی دست خود را از شما جدا نمی کند چاپلوسانه است اما زمانی که شما بیش از حد به کسی نزدیک شوید کلافه کننده است.

۹- نوع آرایش شما

مردان شما را با نوع آرایشی که دارید قضاوت می کنند.

گرداوری شده توسط تهران ۹۸

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه