معرفی مفاهیم و اصطلاحات احکام(الف)

معرفی مفاهیم و اصطلاحات احکام:يكى از مقدماتى كه در علم احكام بايد مورد توجه قرار گيرد «مفاهيم و اصطلاحات احكام‏» است. بدين جهت‏برخى مفاهيم و اصطلاحات مهم و مورد ابتلاى احكام را بر طبق حروف الفبا آورده‏ايم تا ما را در فهم و فراگيرى و آموزش آن يارى دهد.

معرفی مفاهیم و اصطلاحات احکام

معرفی مفاهیم و اصطلاحات احکامآلات لهو: ابزار و وسايل عياشى و خوشگذرانيهاى نامشروع، مانند آلات قمار.

 

 معرفی مفاهیم و اصطلاحات احکام


ابن السبيل: مسافرى كه در سفر خود درمانده و بدون زاد و توشه و مال باشد.

 

 معرفی مفاهیم و اصطلاحات احکام


اتقى: با تقواتر، پرهيزگارتر.

 

 معرفی مفاهیم و اصطلاحات احکام


اجزا و شرايط: هر امرى كه فقدانش به اصل يك چيز لطمه وارد كند «جزء» آن محسوب مى‏گردد و هر امرى كه فقدان آن، صفت‏يا حالت مطلوب چيزى را تغيير دهد «شرط‏» آن محسوب مى‏شود; مانند، فقدان ركوع و سجود كه به اصل نماز لطمه مى‏زند پس، از اجزاى نماز هستند، ولى فقدان طهارت وحضور قلب دو وصف «صحت‏» و «كمال‏» نماز را از بين مى‏برد; يعنى، نماز هست ولى صحيح يا كامل نيست، بنابراين از شرايط نماز محسوب مى‏شوند.

 

 معرفی مفاهیم و اصطلاحات احکام


اجير: كسى كه طبق قرار مشخص، در برابر كارى كه انجام مى‏دهد، اجرت دريافت مى‏كند.

 

 معرفی مفاهیم و اصطلاحات احکام


احتلام: خواب ديدن، به مرحله بلوغ رسيدن، خارج شدن منى از انسان بويژه درخواب.

 

 معرفی مفاهیم و اصطلاحات احکام


احتياط: روشى كه رعايت آن در احكام شرعى موجب اطمينان انسان براى رسيدن به واقع است.

 

 معرفی مفاهیم و اصطلاحات احکام


احتياط لازم: احتياط واجب.

 

 معرفی مفاهیم و اصطلاحات احکام


احتياط مستحب: احتياطى غير از فتواى فقيه است و بدين جهت رعايت آن الزامى نيست، ولى داراى ثواب است.

 

 معرفی مفاهیم و اصطلاحات احکام


احتياط واجب: امرى مطابق با احتياط است ��ه فقيه همراه آن فتوا نداده است; در چنين مسائلى مقلد اگر خواست مى‏تواند به جاى عمل به نظريه مرجع تقليد خود به نظريه مجتهد ديگر كه بعد از مرجع تقليدش، اعلم از ديگران است عمل كند و چنانچه در آن مساله، مرجع دوم نيز قائل به احتياط واجب باشد، مقلد مى‏تواند به نظريه مرجع سومى كه بعد از مرجع دوم اعلم از ديگران است، مراجعه نمايد....

 

 معرفی مفاهیم و اصطلاحات احکام


احتياط را ترك نكند: اين اصطلاح در هر موردى كه فتوايى از فقيه نسبت‏به‏آن‏مورد ذكر نشده باشد به معناى احتياط واجب است والا اگر در همان‏مورد و در كنار آن، فتوايى از فقيه ذكر شده باشد به معناى تاكيد برحسن احتياط است و رعايت آن احتياط الزامى نيست، ولى داراى ثواب زياد است.

 

 معرفی مفاهیم و اصطلاحات احکام


احكام خمسه: وجوب، حرمت، استحباب، كراهت و اباحه.

 

 معرفی مفاهیم و اصطلاحات احکام


احوط: مطابق با احتياط، نزديكتر به احتياط، انجام آن داراى ثواب است.

 

 معرفی مفاهیم و اصطلاحات احکام


اختلاط با اجانب: رفت و آمد و نشست و برخاست صميمانه با بيگانگان و نامحرمان.

 

 معرفی مفاهیم و اصطلاحات احکام


اخفات: آهسته خواندن.

 

 معرفی مفاهیم و اصطلاحات احکام


ارباب خمس: صاحبان خمس، كسانى كه مى‏توانند از خمس استفاده كنند.

 

 معرفی مفاهیم و اصطلاحات احکام


ارباح مكاسب: منافع كسب، هر نوع در آمدى كه از طريق حرفه، كار و شرايط مخصوص انسان به دست آيد.

 

 معرفی مفاهیم و اصطلاحات احکام


ارتفاع قيمت ‏سوقى: بالا رفتن قيمت جنس در بازار.

 

 معرفی مفاهیم و اصطلاحات احکام


ارتقاى قيمت‏ سوقى: ترقى قيمت جنس در بازار.

 

 معرفی مفاهیم و اصطلاحات احکام


ارتماس: فرو شدن در آب، به يكباره در آب فرو رفتن.

 

 معرفی مفاهیم و اصطلاحات احکام


استرباح: ربح جستن و فايده بردن.

 

 معرفی مفاهیم و اصطلاحات احکام


استفتا: مطالبه فتوا، سؤال از نظريه مجتهد درباره حكم مسائل شرعى.

 

 معرفی مفاهیم و اصطلاحات احکام


استمنا: انجام دادن عملى با خود كه موجب خروج منى مى‏شود، بيرون كردن منى از خود بدون آميزش.

 

 معرفی مفاهیم و اصطلاحات احکام


استيلا بر بلاد مسلمين: سلطه جويى بر كشورهاى اسلامى.

 

 معرفی مفاهیم و اصطلاحات احکام


اشكال دارد: چنين عملى موجب اسقاط تكليف نيست و آن عمل را نبايد انجام داد، ولى در اين مورد، مقلد مى‏تواند به فتواى مجتهد ديگرى كه بعد از مرجع تقليدش اعلم از ديگران است عمل نمايد.

 

 معرفی مفاهیم و اصطلاحات احکام


اظهر: ظاهرتر، مساعدتر و هماهنگتر با دلايل مربوط، روشنتر از نظر تطبيق با ادله فتوا.

 

 معرفی مفاهیم و اصطلاحات احکام


اعراض از وطن: تصميم انسان بر اينكه براى هميشه وطنش را ترك كند.

 

 معرفی مفاهیم و اصطلاحات احکام


اعلم: عالمتر

 

 معرفی مفاهیم و اصطلاحات احکام


افضا: باز شدن، يكى شدن مجراى «بول و حيض‏» يا مجراى «حيض و غايط‏» و يا «هر سه‏».

 

 معرفی مفاهیم و اصطلاحات احکام


افطار: شكستن روزه.

 

 معرفی مفاهیم و اصطلاحات احکام


اقامه معروف: به پاداشتن هر دستور و سنتى كه از نظر شرعى به رسميت‏شناخته شده است.

 

 معرفی مفاهیم و اصطلاحات احکام


اقرب اين است: فتوا اين است مگر اين كه در ضمن كلام قرينه‏اى يافت‏شودكه‏حاكى از عدم فتوا باشد و در اين صورت، مقلد بايد بدان عمل نمايد.

 معرفی مفاهیم و اصطلاحات احکام

 


اقوا اين است: نظر قوى بر اين است، فتوا اين است و در اين صورت، مقلد بايد بدان عمل كند.

 معرفی مفاهیم و اصطلاحات احکام

 


اماله: تنقيه كردن، داخل كردن دارو و مايعات به وسيله ابزار مخصوص در روده‏ها از طريق پشت.

 

 معرفی مفاهیم و اصطلاحات احکام


امر به معروف: وادار كردن به عملى كه نزد شارع مقدس خوب و پسنديده است.

 

 معرفی مفاهیم و اصطلاحات احکام


امساك: باز داشتن، خوددارى كردن از خوردن غذا.

 

 معرفی مفاهیم و اصطلاحات احکام


اموال محترمه: اموالى كه براساس ضوابط اسلامى داراى احترام است، مانند اموال بچه صغير.

 

 معرفی مفاهیم و اصطلاحات احکام


اناث و ذكور: دختران و پسران، زنان و مردان.

 

 معرفی مفاهیم و اصطلاحات احکام


اولى: سزاوارتر، بهتر و انجام آن داراى ثواب است.

 

 معرفی مفاهیم و اصطلاحات احکام


ايقاع: هر نوع قراردادى كه با تصميم يك طرف انجام پذيرد و نياز به قبول ديگرى نداشته باشد.

 

 معرفی مفاهیم و اصطلاحات احکام


اهل كتاب: غير مسلمانانى كه خود را پيرو يكى از پيامبران صاحب كتاب مى‏دانند، مانند يهوديان و مسيحيان.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه