بیش از ۳۰۰ شرکت کننده در جریان جام جهانی ریش و سبیل که در روستای لئوگانگ کشور اتریش برگزار شد، ظاهر عجیب و غریب خود را در معرض قضاوت داوران این مسابقه قرار دادند.

بیش از ۳۰۰ شرکت کننده در جریان جام جهانی ریش و سبیل که در روستای لئوگانگ کشور اتریش برگزار شد، ظاهر عجیب و غریب خود را در معرض قضاوت داوران این مسابقه قرار دادند.

 

 

 

مسابقه ریش های عجیب و غریب - تصویر 1

 

 

 • مسابقه ریش های عجیب و غریب - تصویر 2

 

 • مسابقه ریش های عجیب و غریب - تصویر 3

 

 • مسابقه ریش های عجیب و غریب - تصویر 4

 

 • مسابقه ریش های عجیب و غریب - تصویر 5

 

 • مسابقه ریش های عجیب و غریب - تصویر 6

 

 • مسابقه ریش های عجیب و غریب - تصویر 7

 

 • مسابقه ریش های عجیب و غریب - تصویر 8

 

 • مسابقه ریش های عجیب و غریب - تصویر 9

 

 • مسابقه ریش های عجیب و غریب - تصویر 10

 

 • مسابقه ریش های عجیب و غریب - تصویر 11

 

 • مسابقه ریش های عجیب و غریب - تصویر 12

 

 • مسابقه ریش های عجیب و غریب - تصویر 13

 

 • مسابقه ریش های عجیب و غریب - تصویر 14

 

 • مسابقه ریش های عجیب و غریب - تصویر 15

 

 • مسابقه ریش های عجیب و غریب - تصویر 16

 

 • مسابقه ریش های عجیب و غریب - تصویر 17

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه