سوزان درامن، هنرمند هلندی با استفاده از هزاران سنگ و بلور زینتی و سایر اشیای براق، ماندلاهای استادانه و نقوش نساجی خلق می کند. به طور شگفت انگیزی، سوزان از هیچگونه طرح از پیش تعیین شده برای ساخت آثارش استفاده نمی کند و می گوید: "من هیچ وقت طرح و نقشه ندارم. موقعیت و مکان مرا راهنمایی می کند. من نور، مسیر بازدیدکنندگان، رنگ ها، ارتفاع و … را بررسی می کنم. در واقع فضای کلی، راهنمای من است. هرفضا به چیز خاصی نیاز دارد و اینستالیشن به آرامی رشد می کند. وقتی که با فاصله به آن نگاه کنید، روش ...

 

ماندالاهای زیبا با استفاده از اشیای زینتی - تصویر 1

 

 

 

 

سوزان درامن، هنرمند هلندی با استفاده از هزاران سنگ و بلور زینتی و سایر اشیای براق، ماندلاهای استادانه و نقوش نساجی خلق می کند. به طور شگفت انگیزی، سوزان از هیچگونه طرح از پیش تعیین شده برای ساخت آثارش استفاده نمی کند و می گوید: "من هیچ وقت طرح و نقشه ندارم. موقعیت و مکان مرا راهنمایی می کند. من نور، مسیر بازدیدکنندگان، رنگ ها، ارتفاع و … را بررسی می کنم. در واقع فضای کلی، راهنمای من است. هرفضا به چیز خاصی نیاز دارد و اینستالیشن به آرامی رشد می کند. وقتی که با فاصله به آن نگاه کنید، روشن و منظم به نظر می رسد. اما وقتی نزدیک تر شوید، چشم هایتان از فراوانی جزئیات و محرک های بصری گیج می شوند و ادراک بصری به چالش کشیده می شود." آثار بسیار زیبای این هنرمند را مشاهده کنید.

 

 

 

 

ماندالاهای زیبا با استفاده از اشیای زینتی - تصویر 2

ماندالاهای زیبا با استفاده از اشیای زینتی - تصویر 3

ماندالاهای زیبا با استفاده از اشیای زینتی - تصویر 4

ماندالاهای زیبا با استفاده از اشیای زینتی - تصویر 5

ماندالاهای زیبا با استفاده از اشیای زینتی - تصویر 6

ماندالاهای زیبا با استفاده از اشیای زینتی - تصویر 7

ماندالاهای زیبا با استفاده از اشیای زینتی - تصویر 8

ماندالاهای زیبا با استفاده از اشیای زینتی - تصویر 9

ماندالاهای زیبا با استفاده از اشیای زینتی - تصویر 10

ماندالاهای زیبا با استفاده از اشیای زینتی - تصویر 11

ماندالاهای زیبا با استفاده از اشیای زینتی - تصویر 12

ماندالاهای زیبا با استفاده از اشیای زینتی - تصویر 13

ماندالاهای زیبا با استفاده از اشیای زینتی - تصویر 14

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه