توماس فورمانک، کایاک سوار۴۱ ساله نروژی، عکس های زیبایی در حین قایق سواری از طبیعت اطراف می گیرد و بر روی اینستاگرام خود قرار می دهد. با هم نگاهی می اندازیم به این تصاویر جالب توجه این ورزشکار هنرمند.

توماس فورمانک، کایاک سوار۴۱ ساله نروژی، عکس های زیبایی در حین قایق سواری از طبیعت اطراف می گیرد و بر روی اینستاگرام خود قرار می دهد. با هم نگاهی می اندازیم به این تصاویر جالب توجه این ورزشکار هنرمند.

 

 

 

عکاسی بر روی قایق کایاک - تصویر 1.

 

 • عکاسی بر روی قایق کایاک - تصویر 2

 

 • عکاسی بر روی قایق کایاک - تصویر 3

 

 • عکاسی بر روی قایق کایاک - تصویر 4

 

 • عکاسی بر روی قایق کایاک - تصویر 5

 

 • عکاسی بر روی قایق کایاک - تصویر 6

 

 • عکاسی بر روی قایق کایاک - تصویر 7

 

 • عکاسی بر روی قایق کایاک - تصویر 8

 

 • عکاسی بر روی قایق کایاک - تصویر 9

 

 • عکاسی بر روی قایق کایاک - تصویر 10

 

 • عکاسی بر روی قایق کایاک - تصویر 11

 

 • عکاسی بر روی قایق کایاک - تصویر 12

 

 • عکاسی بر روی قایق کایاک - تصویر 13

 

 • عکاسی بر روی قایق کایاک - تصویر 14

 

 • عکاسی بر روی قایق کایاک - تصویر 15

 

 • عکاسی بر روی قایق کایاک - تصویر 16

 

 • عکاسی بر روی قایق کایاک - تصویر 17

 

 • عکاسی بر روی قایق کایاک - تصویر 18

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه