طرح هایی برای پل بعدی لندن

قرار است پل جدیدی در لندن ساخته شود که دو بخش Nine Elms و Pimlico را به هم متصل میکند. نزدیک به ۷۴ شرکت معماری مختلف ، طرح های خود را برای این پل ارائه داده اند که زیبا ترین آنها را می توانید در این آلبوم ببینید.

 

 

 

 

طرح هایی برای پل بعدی لندن - تصویر 1

 

طرح هایی برای پل بعدی لندن - تصویر 2

 

 

طرح هایی برای پل بعدی لندن - تصویر 3

 

طرح هایی برای پل بعدی لندن - تصویر 4

 

طرح هایی برای پل بعدی لندن - تصویر 5

 

طرح هایی برای پل بعدی لندن - تصویر 6

 

طرح هایی برای پل بعدی لندن - تصویر 7

 

طرح هایی برای پل بعدی لندن - تصویر 8

 

طرح هایی برای پل بعدی لندن - تصویر 9

 

طرح هایی برای پل بعدی لندن - تصویر 10

 

طرح هایی برای پل بعدی لندن - تصویر 11

 

طرح هایی برای پل بعدی لندن - تصویر 12

 

طرح هایی برای پل بعدی لندن - تصویر 13

 

طرح هایی برای پل بعدی لندن - تصویر 14

 

طرح هایی برای پل بعدی لندن - تصویر 15

 

طرح هایی برای پل بعدی لندن - تصویر 16

 

طرح هایی برای پل بعدی لندن - تصویر 17

 

طرح هایی برای پل بعدی لندن - تصویر 18

 

طرح هایی برای پل بعدی لندن - تصویر 19

 

طرح هایی برای پل بعدی لندن - تصویر 20

 

طرح هایی برای پل بعدی لندن - تصویر 21

 

طرح هایی برای پل ��عدی لندن - تصویر 22

 

طرح هایی برای پل بعدی لندن - تصویر 23

 

طرح هایی برای پل بعدی لندن - تصویر 24

 

طرح هایی برای پل بعدی لندن - تصویر 25

 

طرح هایی برای پل بعدی لندن - تصویر 26

 

طرح هایی برای پل بعدی لندن - تصویر 27

 

طرح هایی برای پل بعدی لندن - تصویر 28

 

طرح هایی برای پل بعدی لندن - تصویر 29

 

طرح هایی برای پل بعدی لندن - تصویر 30

 

طرح هایی برای پل بعدی لندن - تصویر 31

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه