شرایط وجوب زکات،در چه صورت زکات واجب میشود؟

زکات در صورتی واجب می‏شود که مال به مقدار نصاب که بعدا گفته می‏شود برسد و مالک آن، بالغ، عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرف کند اینها شرائط عمومی زکات است . و برخی شرایط دیگر هم که مربوط به برخی اموال مخصوص است بعدا گفته می‏شود.

شرایط وجوب زکات

شرایط وجوب زکات 

 

::شرایط وجوب زکات:اگر انسان، یازده ماه مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد اول ماه دوازدهم باید زکات آن را بدهد، هر چند احوط این است که تأخیر بیندازد تا آخر ماه دوازدهم، یا به قصد قرض بدهد و بعد حساب کند. و در هر صورت، اول سال بعد را باید بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب نماید.

 

شرایط وجوب زکات

 

::شرایط وجوب زکات: اگر مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بین سال بالغ شود ابتدا سال را از اول بلوغ باید حساب کند.

 

شرایط وجوب زکات

 

 ::شرایط وجوب زکات:در غلات چهارگانه یک زمان تعلق وجوب زکات داریم و یک زمان و هنگام وجوب پرداخت آن، اما زمان تعلق زکات: زکات گندم و جو وقتی واجب می‏شود که به آنها گندم و جو گفته شود. و بنابر احتیاط زکات کشمش و مویز وقتی واجب می‏شود که انگور شود. نه هنگام کشمش و یا مویز شدن، چنانکه غوره شدن هم میزان نمی‏باشد. و زکات خرما وقتی واجب می‏شود که رنگ آن زرد یا سرخ شود. و اگر کسی انگور را به درخت قبل از کشمش و مویز شدن، یا خرما را به درخت قبل از خشک شدن بخرد و به حد نصاب باشد بنابر احتیاط زکات آن را بدهد و اما وقت پرداخت زکات در گندم و جو موقع خرمن شدن و جدا کردن کاه آنها، و در خرما و کشمش موقعی است که خشک شده باشند.

 

شرایط وجوب زکات

 

:: شرایط وجوب زکات:اگر موقع واجب شدن زکات گندم و جو و کشمش و خرما یعنی وقت تعلق وجوب زکات که در مسئله پیش گفته شد، صاحب آنها بالغ باشد باید زکات آنها را بدهد.

 

شرایط وجوب زکات

 

::شرایط وجوب زکات: اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال دیوانه باشد زکات بر او واجب نیست. ولی اگر در مقدار کمی از سال دیوانه باشد و در آخر سال عاقل گردد چنانچه دیوانگی او به قدری کم باشد که در نظر مردم صدق می کند که در تمام سال عاقل بوده، زکات بر او واجب است.

 

شرایط وجوب زکات

 

:: شرایط وجوب زکات:اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقداری از سال، مست یا بیهوش شود زکات از او ساقط نمی‏شود. و همچنین است اگر موقع واجب شدن زکات گندم و جو و خرما و کشمش، مست یا بیهوش باشد، ولی اگر در همه سال بیهوش باشد زکات واجب نمی‏باشد.

 

شرایط وجوب زکات

 

 ::شرایط وجوب زکات:مالی را که از انسان غصب کرده‏اند و نمی‏تواند در آن تصرف کند زکات ندارد. و نیز اگر زراعتی را از او غصب کنند و موقعی که زکات آن واجب می‏شود در دست غاصب باشد، موقعی که به صاحبش بر می‏گردد زکات ندارد، هر چند در این صورت اداء زکات، احوط است.

 

شرایط وجوب زکات

 

:: شرایط وجوب زکات:اگر طلا و نقره یا چیز دیگری را که زکات آن واجب است قرض کند و یک سال نزد او بماند باید زکات آن را بدهد. و بر کسی که قرض داده چیزی واجب نیست.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه