دیوید باردنی، عکاس مشهور کانادایی عکس های بسیار جالبی از متروی زیبای مسکو گرفته که معماری هر ایستگاه آنرا نشان می دهند.

دیوید باردنی، عکاس مشهور کانادایی عکس های بسیار جالبی از متروی زیبای مسکو گرفته که معماری هر ایستگاه آنرا نشان می دهند.

 

 

 

زیباترین ایستگاه های متروی جهان در مسکو - تصویر 1

زیباترین ایستگاه های متروی جهان در مسکو - تصویر 2

زیباترین ایستگاه های متروی جهان در مسکو - تصویر 3

زیباترین ایستگاه های متروی جهان در مسکو - تصویر 4

زیباترین ایستگاه های متروی جهان در مسکو - تصویر 5

زیباترین ایستگاه های متروی جهان در مسکو - تصویر 6

زیباترین ایستگاه های متروی جهان در مسکو - تصویر 7

زیباترین ایستگاه های متروی جهان در مسکو - تصویر 8

زیباترین ایستگاه های متروی جهان در مسکو - تصویر 9

زیباترین ایستگاه های متروی جهان در مسکو - تصویر 10

زیباترین ایستگاه های متروی جهان در مسکو - تصویر 11

زیباترین ایستگاه های متروی جهان در مسکو - تصویر 12

زیباترین ایستگاه های متروی جهان در مسکو - تصویر 13

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه