روﯾﻪ ﺧﺎﻣﻪ ای ﮐﯿﮏ هفت دﻗﯿﻘﻪ ای

red-velvet-cake

روﯾﻪ ﺧﺎﻣﻪ ای ﮐﯿﮏ ۷ دﻗﯿﻘﻪ ای
اﺳﻢ اﯾﻦ ﺧﺎﻣﻪ از ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای ﻫﻤﺰدن آن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺗﺰﺋﯿﻦ ﮐﯿﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ، اﯾﻦ ﺧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮروی ﺳﻄﺢ ﮐﯿﮏ ﭘﺨﺶ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪه تخم مرغ ها و ﺷﮑﺮ زده ﺷﺪه ﻫﻨﻮز ﻧﺮم و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺧﺎﻣﻪ ﺑﺮروی ﮐﯿﮏ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ، ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﯿﮏ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ آﻣﺎده ﮔﺮدد. برای تهیه ی خامه از سفیده تخم مرغ ها استفاده کنید.

 

در ﯾﮏ ﻣﺎﻫﯽ ﺗﺎﺑﻪ ﮐﻮﭼﮏ، ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﮔﻮد، ۳/۴ ﻓﻨﺠﺎن ﺷﮑﺮ، ﺷﺮﺑﺖ ذرت و ۲ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬا ﺧﻮری آب را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺎ ﺣﺮارت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ آن ﮔﺮﻣﺎ دﻫﯿﺪ، ﮔﻬﮕﺎه ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ، ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﮑﺮ ﺣﻞ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮط را ﺑﯿﻦ اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺘﺎن ﺑﺴﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﻮده و ﺗﻤﺎم ﺷﮑﺮ در آن ﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺣﺮارت را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻮش ﺑﯿﺎﯾﺪ. دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻧﺰﻧﯿﺪ. ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﺠﻮﺷﺪ، ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﯽ دﯾﻮاره ﻫﺎی ﻣﺎﻫﯽ ﺗﺎﺑﻪ را ﺑﺎ ﺑﺮس آﺷﭙﺰی ﮐﻪ در آب ﺳﺮد زده اﯾﺪ ﺑﺸﻮﺋﯿﺪ ﺗﺎ از ﺑﺴﺘﻦ ﺷﮑﺮ ﺑﺮروی دﯾﻮاره ﻫﺎی ﻇﺮف ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ، در ﺣﺪود ۵ دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ دﻣﺎﺳﻨﺞ آﺷﭙﺰی دﻣﺎی ۲۳۰ درﺟﻪ را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ. (ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ، اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ در ﻫﺮ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ۴ ﺗﺎ ۱۰ دﻗﯿﻘﻪ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ)

در اﯾﻦ ﺿﻤﻦ، در ﻇﺮف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺰن ﺑﺮﻗﯽ، ﺳﻔﯿﺪه ﻫﺎی ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺣﺪود ۲ و ½ دﻗﯿﻘﻪ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ اﺛﺮ ﭘﺮه ﻫﺎی ﻫﻤﺰن روی آن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻧﺮم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ۲ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﺷﮑﺮ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ. زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ دﻣﺎ ﺑﻪ ۲۳۰ درﺟﻪ رﺳﯿﺪ ﺷﺮﺑﺖ را از روی ﺣﺮارت ﺑﺮدارﯾﺪ (ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺗﺎﺑﻪ از روی ﺣﺮارت ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد دﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ). ﺷﺮﺑﺖ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ از روی دﯾﻮاره ﻫﺎی ﻇﺮف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺰن ﺑﺮﻗﯽ (ﺗﺎ از ﭘﺎﺷﯿﺪن آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ) ﺑﻪ درون ﻣﺨﻠﻮط ﺳﻔﯿﺪه ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ-آﻫﺴﺘﻪ در ﺣﺎل ﻫﻤﺰدن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ.

ﺧﺎﻣﻪ را در ﺣﺪود ۵ ﺗﺎ ۱۰ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻨﮏ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻔﺖ و ﺑﺮاق ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

برچسب ها:آموزش آشپزی, روﯾﻪ ﺧﺎﻣﻪ, روﯾﻪ ﺧﺎﻣﻪ ای ﮐﯿﮏ, روﯾﻪ ﮐﯿﮏ
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه