ختم مجرب حضرت ابوالفضل (ع) برای حاجت های مهم

در کتاب منتخب التواریخ آمده است:

ختم مجرب حضرت ابوالفضل (ع) برای حاجت های مهم - تصویر 1

در کتاب منتخب التواریخ آمده است:نام مبارک حضرت قمر بنی هاشم که عباس است، به شمار ابجد می شود ۱۳۳ و آنکه می گویند:
یکی از ختم های تجربه شده این است که ۱۳۳ مرتبه این عبارت را بخوانند حاجتشان روا خواهد شد:
یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیه السلام

منبع:bivajeh.com

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه