جشنواره لاتمار در هند

پیروان آیین هندو، همه ساله جشنواره لاتمار برگزار می کنند. در این جشنواره، زنان ناندگائون؛ شهر الهه کریشنا؛ مردان بارسانا؛ شهر رادها؛ را به عنوان همسر الهه کریشنا با چوب می زنند و از شهر بیرون می کنند.

 

 

جشنواره لاتمار در هند

 • جشنواره لاتمار در هند
 • جشنواره لاتمار در هند
 • جشنواره لاتمار در هند
 • جشنواره لاتمار در هند 
 • جشنواره لاتمار در هند
 • جشنواره لاتمار در هند
 • جشنواره لاتمار در هند
 • جشنواره لاتمار در هند 
 • جشنواره لاتمار در هند 
 • جشنواره لاتمار در هند
 • جشنواره لاتمار در هند 
 • جشنواره لاتمار در هند
 • جشنواره لاتمار در هند
 • جشنواره لاتمار در هند 
 • جشنواره لاتمار در هند
 • جشنواره لاتمار در هند
 • جشنواره لاتمار در هند
 • جشنواره لاتمار در هند
 • جشنواره لاتمار در هند
 • جشنواره لاتمار در هند
 • جشنواره لاتمار در هند
 • جشنواره لاتمار در هند
 • جشنواره لاتمار در هند
 • جشنواره لاتمار در هند
 • جشنواره لاتمار در هند
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه