تگرگ چقدر میتواند آسیب بزند

این صحنه ها توسط تگرگ اتفاق افتاده است با وجود تذکر هواشناسی بیشتر خودرو هایی که در خیابان ها مانده بودند و تذکر را جدی نگرفته بودند دچار مشکل شده اند. نتیجه این است که ماندن در اتومبیل هنگام بارش تگرگ های یخی از آسمان توصیه نمیشود.

 

تگرگ چقدر میتواند آسیب بزند - تصویر 1

تگرگ چقدر میتواند آسیب بزند - تصویر 2

تگرگ چقدر میتواند آسیب بزند - تصویر 3

تگرگ چقدر میتواند آسیب بزند - تصویر 4

تگرگ چقدر میتواند آسیب بزند - تصویر 5

تگرگ چقدر میتواند آسیب بزند - تصویر 6

تگرگ چقدر میتواند آسیب بزند - تصویر 7

تگرگ چقدر میتواند آسیب بزند - تصویر 8

تگرگ چقدر میتواند آسیب بزند - تصویر 9

تگرگ چقدر میتواند آسیب بزند - تصویر 10

تگرگ چقدر میتواند آسیب بزند - تصویر 11

تگرگ چقدر میتواند آسیب بزند - تصویر 12

تگرگ چقدر میتواند آسیب بزند - تصویر 13

تگرگ چقدر میتواند آسیب بزند - تصویر 14

تگرگ چقدر میتواند آسیب بزند - تصویر 15

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه