تصاویر خنده داری که فقط در روسیه می توان دید

بخش هایی از فرهنگ، آداب و عادت مردم روسیه -درست مثل هر کشور دیگری- برای بیگانگان شرقی و غربی، عجیب و غریب باشد. اما اگر به خاطر داشته باشیم که غرب سال ها با شوروی سابق و روسیه فعلی درگیر بوده، آن موقع مسأله عوض می شود!
آنچه فقط در روسیه می توان دید!
 
 

بنا بر این گزارش، رسانه های غربی همچنان نسبت به غرب در وضعیت جنگ سرد هستند و به همین دلیل می کوشند روسیه را با چهره نامناسبی به مخاطبان ملی و جهانی خود عرضه کنند. ما هم این تصاویر را از رسانه های غربی گرفته. اگر بدانیم که روسیه همچنان در دنیا مهم است، آن وقت دیگر فقط از دیدن این تصاویر خواهیم زد:

 

آنچه فقط در روسیه می توان دید!
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه