بزرگترین موزه زیر آب جهان

موزه Embodies Hope ( مظهر امید ) بزرگترین موزه جهان در زیر آب است. این موزه که در عکق 8 متری آب های کانکون ، مکزیک نهفته است دارای 510 مجسمه مختلف است. این مجسمه ها که در فضای بزرگی در زیر آب جای گرفته اند مانند زندگی های منجمد شده ای در بین خز ها و گیاهان دریایی هستند.

 

بزرگترین موزه زیر آب جهان - تصویر 1

بزرگترین موزه زیر آب جهان - تصویر 2

بزرگترین موزه زیر آب جهان - تصویر 3

بزرگترین موزه زیر آب جهان - تصویر 4

بزرگترین موزه زیر آب جهان - تصویر 5

بزرگترین موزه زیر آب جهان - تصویر 6

بزرگترین موزه زیر آب جهان - تصویر 7

بزرگترین موزه زیر آب جهان - تصویر 8

بزرگترین موزه زیر آب جهان - تصویر 9

بزرگترین موزه زیر آب جهان - تصویر 10

بزرگترین موزه زیر آب جهان - تصویر 11

بزرگترین موزه زیر آب جهان - تصویر 12

بزرگترین موزه زیر آب جهان - تصویر 13

بزرگترین موزه زیر آب جهان - تصویر 14

بزرگترین موزه زیر آب جهان - تصویر 15

بزرگترین موزه زیر آب جهان - تصویر 16

بزرگترین موزه زیر آب جهان - تصویر 17

بزرگترین موزه زیر آب جهان - تصویر 18

بزرگترین موزه زیر آب جهان - تصویر 19

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه